BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ


BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Trong giai đoạn 2005 – 2010, phong trào thi đua của thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tốt. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở địa phương.

Trong giai đoạn này, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và các hội đoàn thể thành phố Đà Nẵng đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững.

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan