SKKN Toán THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Môn Toán: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC “GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT” THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Môn Toán: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC “GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT” THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT: “Khai thác phần mềm PowerPoint và Geometer’s Sketchpad vào việc thiết kế Bài giảng nội dung các phép biến hình trong mặt phẳng môn Toán THPT.

1. TÓM TẮT

Hiện nay các phương pháp dạy học truyền thống đã được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu dạy học mới. Một số xu hướng dạy học không truyền thống cũng đã được đưa vào nhà trường phổ thông như: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề; Dạy học phân hóa; Dạy học vận dụng Lí thuyết tình huống. Các PPDH này đã và đang đáp ứng được phần lớn những yêu cầu được đặt ra. Tuy nhiên các PPDH nói trên vẫn còn có những hạn chế như ít khả năng cá biệt hóa, thiếu kiểm tra thường xuyên, thiếu phản hồi và điều chỉnh kịp thời. Vì thế, việc đổi mới PPDH mà nó có thể khắc phục được những hạn chế này là thực sự cần thiết.

ĐỀ TÀI Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHÓM ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI TẬP TOÁN

ĐỀ TÀI Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHÓM ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI TẬP TOÁN