Dự kiến điểm chuẩn công an, an ninh, chữa cháy, hậu cần, cảnh sát 2016


Căn cứ vào Lịch sử điểm chuẩn hàng năm, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi thi năm 2016, chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc khối công an, an ninh năm 2016.

 

Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 như sau

 

Soạn HB dấu cách Mã ngành gửi 8785

Dự kiến điểm chuẩn công an, an ninh, chữa cháy, hậu cần, cảnh sát 2016

 

1, Dự kiến điểm chuẩn vào ĐH An ninh Nhân dân năm 2016

 

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH An ninh Nhân dân như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin
1 Điều tra trinh sát (Nam - A) Soạn: HB 6101ANS gửi 8785
2 Điều tra trinh sát (Nam - A1) Soạn: HB 6102ANS gửi 8785
3 Điều tra trinh sát (Nam - C) Soạn: HB 6103ANS gửi 8785
4 Điều tra trinh sát (Nam - D1) Soạn: HB 6104ANS gửi 8785
5 Điều tra trinh sát (Nữ - A) Soạn: HB 6105ANS gửi 8785
6 Điều tra trinh sát (Nữ - A1) Soạn: HB 6106ANS gửi 8785
7 Điều tra trinh sát (Nữ - C) Soạn: HB 6107ANS gửi 8785
8 Điều tra trinh sát (Nữ - D1) Soạn: HB 6108ANS gửi 8785

 

2. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào HV An ninh Nhân dân năm  2016

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào HV An ninh Nhân dân như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin
1 Điều tra trinh sát (Nam - A) Soạn: HB 6102ANH gửi 8785
2 Điều tra trinh sát (Nam - A1) Soạn: HB 6103ANH gửi 8785
3 Điều tra trinh sát (Nam - C) Soạn: HB 6104ANH gửi 8785
4 Điều tra trinh sát (Nam - D1) Soạn: HB 6105ANH gửi 8785
5 Điều tra trinh sát (Nữ - A) Soạn: HB 6106ANH gửi 8785
6 Điều tra trinh sát (Nữ - A1) Soạn: HB 6107ANH gửi 8785
7 Điều tra trinh sát (Nữ - C) Soạn: HB 6108ANH gửi 8785
8 Điều tra trinh sát (Nữ - D1) Soạn: HB 6109ANH gửi 8785
9 Công nghệ thông tin (Nam - A) Soạn: HB 6110ANH gửi 8785
10 Công nghệ thông tin (Nam - A1) Soạn: HB 6111ANH gửi 8785
11 Công nghệ thông tin (Nữ - A) Soạn: HB 6112ANH gửi 8785
12 Công nghệ thông tin (Nữ - A1) Soạn: HB 6113ANH gửi 8785
13 An toàn thông tin (Nam - A) Soạn: HB 6114ANH gửi 8785
14 An toàn thông tin (Nam - A1) Soạn: HB 6115ANH gửi 8785
15 An toàn thông tin (Nữ - A) Soạn: HB 6116ANH gửi 8785
16 An toàn thông tin (Nữ - A1) Soạn: HB 6117ANH gửi 8785
17 Luật (Nam - A) Soạn: HB 6118ANH gửi 8785
18 Luật (Nam - C) Soạn: HB 6119ANH gửi 8785
19 Luật (Nam - D1) Soạn: HB 6120ANH gửi 8785
20 Luật (Nữ - A) Soạn: HB 6121ANH gửi 8785
21 Luật (Nữ - C) Soạn: HB 6122ANH gửi 8785
22 Luật (Nữ - D1) Soạn: HB 6123ANH gửi 8785
23 Ngôn ngữ Anh (Nam - D1) Soạn: HB 6209ANH gửi 8785
24 Ngôn ngữ Anh (Nữ - D1) Soạn: HB 6210ANH gửi 8785
25 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) Soạn: HB 6211ANH gửi 8785
26 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) Soạn: HB 6212ANH gửi 8785

 

3. Dự kiến điểm chuẩn vào HV Cảnh sát Nhân dân năm 2016


Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào HV Cảnh sát Nhân dân như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin tra cứu dkDC2016
1 Điều tra trinh sát (Nam - A) Soạn: HB 6101CSH gửi 8785
2 Điều tra trinh sát (Nam - A1) Soạn: HB 6102CSH gửi 8785
3 Điều tra trinh sát (Nam - C) Soạn: HB 6103CSH gửi 8785
4 Điều tra trinh sát (Nam - D1) Soạn: HB 6104CSH gửi 8785
5 Điều tra trinh sát (Nữ - A) Soạn: HB 6105CSH gửi 8785
6 Điều tra trinh sát (Nữ - A1) Soạn: HB 6106CSH gửi 8785
7 Điều tra trinh sát (Nữ - C) Soạn: HB 6107CSH gửi 8785
8 Điều tra trinh sát (Nữ - D1) Soạn: HB 6108CSH gửi 8785
9 Luật (Nam - Bắc - A) Soạn: HB 6109CSH gửi 8785
10 Luật (Nam - Bắc - C) Soạn: HB 6110CSH gửi 8785
11 Luật (Nam - Bắc - D1) Soạn: HB 6111CSH gửi 8785
12 Luật (Nữ - Bắc - A) Soạn: HB 6112CSH gửi 8785
13 Luật (Nữ - Bắc - C) Soạn: HB 6113CSH gửi 8785
14 Luật (Nữ - Bắc - D1) Soạn: HB 6114CSH gửi 8785
15 Luật (Nam - phía Nam - A) Soạn: HB 6115CSH gửi 8785
16 Luật (Nam - phía Nam - C) Soạn: HB 6116CSH gửi 8785
17 Luật (Nam - phía Nam - D1) Soạn: HB 6117CSH gửi 8785
18 Luật (Nữ - phía Nam - A) Soạn: HB 6118CSH gửi 8785
19 Luật (Nữ - phía Nam - C) Soạn: HB 6119CSH gửi 8785
20 Ngôn ngữ Anh (Nam - Bắc) Soạn: HB 6201CSH gửi 8785
21 Ngôn ngữ Anh (Nữ - Bắc) Soạn: HB 6202CSH gửi 8785
22 Ngôn ngữ Anh (Nam - Phía Nam) Soạn: HB 6203CSH gửi 8785
23 Ngôn ngữ Anh (Nữ - Phía Nam) Soạn: HB 6204CSH gửi 8785
24 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) Soạn: HB 6205CSH gửi 8785
25 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) Soạn: HB 6206CSH gửi 8785

 

4. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Cảnh sát Nhân dân năm 2016

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Cảnh sát Nhân dân như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin tra cứu dkDC2016
1 Điều tra trinh sát (Nam - A) Soạn: HB 6101CSS gửi 8785
2 Điều tra trinh sát (Nam - A1) Soạn: HB 6102CSS gửi 8785
3 Điều tra trinh sát (Nam - C) Soạn: HB 6103CSS gửi 8785
4 Điều tra trinh sát (Nam - D1) Soạn: HB 6104CSS gửi 8785
5 Điều tra trinh sát (Nữ - A) Soạn: HB 6105CSS gửi 8785
6 Điều tra trinh sát (Nữ - A1) Soạn: HB 6106CSS gửi 8785
7 Điều tra trinh sát (Nữ - C) Soạn: HB 6107CSS gửi 8785
8 Điều tra trinh sát (Nữ - D1) Soạn: HB 6108CSS gửi 8785

 

5. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Phòng cháy chữa cháy cơ sở 1: phía Bắc (PCH) và cơ sở 2: phía Nam (PCS) năm 2016

 

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Phòng cháy chữa cháy như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin tra cứu dkDC2016
1 Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nam) Soạn: HB 6101PCH gửi 8785
2 Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nữ) Soạn: HB 6102PCH gửi 8785
3 Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nam) Soạn: HB 6103PCS gửi 8785
4 Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Nữ) Soạn: HB 6104PCS gửi 8785

 

6.  Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND phía Bắc (HCB) và phía Nam (HCN) năm 2016

 


Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin tra cứu dkDC2016
1 Công nghệ thông tin (Nam) Soạn: HB 6201HCB gửi 8785
2 Công nghệ thông tin (Nữ) Soạn: HB 6202HCB gửi 8785
3 Công nghệ thông tin (Nam) Soạn: HB 6203HCB gửi 8785
4 Công nghệ thông tin (Nữ) Soạn: HB 6204HCB gửi 8785
5 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam) Soạn: HB 6205HCB gửi 8785
6 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ) Soạn: HB 6206HCB gửi 8785
7 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam) Soạn: HB 6207HCB gửi 8785
8 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ) Soạn: HB 6208HCB gửi 8785
9 Công nghệ thông tin (Nam) Soạn: HB 6209HCN gửi 8785
10 Công nghệ thông tin (Nữ) Soạn: HB 6210HCN gửi 8785
11 Công nghệ thông tin (Nam) Soạn: HB 6211HCN gửi 8785
12 Công nghệ thông tin (Nữ) Soạn: HB 6212HCN gửi 8785
13 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam) Soạn: HB 6213HCN gửi 8785
14 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ) Soạn: HB 6214HCN gửi 8785
15 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nam) Soạn: HB 6215HCN gửi 8785
16 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nữ) Soạn: HB 6216HCN gửi 8785

 

  1. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào HV Chính trị CAND năm 2016

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào HV Chính trị CAND như sau:

 

STT Tên ngành Soạn tin
1 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - C - Bắc) Soạn: HB 6201HCA gửi 8785
2 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - D1 - Bắc) Soạn: HB 6202HCA gửi 8785
3 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - C - Bắc) Soạn: HB 6203HCA gửi 8785
4 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - D1 - Bắc) Soạn: HB 6204HCA gửi 8785
5 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - C - Phía Nam) Soạn: HB 6205HCA gửi 8785
6 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nam - D1 - Phía Nam) Soạn: HB 6206HCA gửi 8785
7 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - C - Phía Nam) Soạn: HB 6207HCA gửi 8785
8 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Nữ - D1 - Phía Nam) Soạn: HB 6208HCA gửi 8785

Các trường công an, ĐH An Ninh Nhân Dân, Dự kiến, dự kiến điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học, dự kiến điểm chuẩn, HV Bưu chính VT, tra cứu điểm chuẩn ĐH,

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan