Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục: 5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường


Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục: 5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài :

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp  theo hướng hiện đại. Để đáp ứng được công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ của ngành giáo dục là: đào tạo  nguồn nhân lực phục vụ công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ngành giáo dục – đào tạo cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới. Trong đó đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên  là nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên  có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo.

 Đối với mỗi nhà trường chất lượng giáo dục là thước đo thành quả lao động của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, việc đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên luôn được các cấp  quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên đặc biệt quan tâm.

Xuất phát từ nhũng lý do khách quan và chủ quan như đã nêu ở trên, tôi đã chọn vấn đề nghiên cứu là  5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường.”

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở thực tiễn của trường THPT XXX, từ đó đề xuất một số biện pháp  quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.

3. Đối tượng nghiên cứu:

    Hoạt động của các tổ chuyên môn trường THPT XXX

4. Thời gian nghiên cứu:

2 Năm học: xxx-xxx; xxx – xxx.
B. NỘI DUNG

I. Cơ sở lý luận

   Trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học đã nêu rõ nhiệm vụ của tổ chuyên môn là : Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục và phân phối chương trình môn học của Bộ, Sở và kế hoạch năm học của nhà trường; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định.

Vì vậy, quản lý hoạt động tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường là một vấn đề rất cần thiết và được nhiều người quan tâm đến. Bởi vì, chất lượng hoạt động tổ chuyên môn quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

II. Cơ sở thực tiễn

     Qua tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở một số trường THPT, cho thấy hiệu trưởng nhà trường đều nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của tổ chuyên môn và hoạt động của tổ, đều xác định việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, tác động lớn đến mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Vì vậy quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trong nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý. Trong thực tế, hoạt động của tổ chuyên môn của nhiều trường đã có chất lượng tốt, đi vào nền nếp và thực sự đã nâng cao được chất lượng dạy và học, bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   Tuy nhiên vẫn còn có trường, việc quản lý, chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn còn mang tính hành chính, sự vụ,  tổ trưởng chỉ là người trung gian để thông báo các quyết định của hiệu trưởng đến giáo viên, chứ không phát huy vai trò điều hành.

III. Thực trạng về quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường THPT XXX     Công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhiều năm đã được Ban Giám hiệu nhà trường luôn coi trọng và chỉ đạo tốt hoạt động của tổ chuyên môn. Ban giám hiệu đã quản lý chặt chẽ từ việc lập kế hoạch hoạt động của tổ đến kế hoạch của cá nhân, sắp xếp thời gian và quy định rõ việc sinh hoạt tổ chuyên môn, nên các hoạt động của tổ chuyên môn đã đi vào nền nếp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên được nâng lên, chất lượng giáo dục đạt khá cao và ổn định.  


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan