SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển công tác đội TNTP HCM ở trường thcs


Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Điều lệ Đội đã từng khẳng định vị trí của Đội “là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo  dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tạo điều kiện cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể của Đội kết hợp với sự hướng dẫn của anh, chị phụ trách. Tuy Đội có vị trí và vai trò quan trọng như vậy nhưng thực tế có rất nhiều trường chưa chú trọng đến công tác Đội.

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh là công tác bao gồm nhiều hoạt động thi đua có tính chất bề nổi nhưng thực tế nhiều giáo viên – Tổng phụ trách đội các trường THCS coi đây là một hoạt động phụ nên không nhiệt tình, hơn nữa  năng lực yếu nên hoạt động công tác Đội ở một số trường THCS rất trầm, hoạt động không hiệu quả, thậm chí có trường đi vào bế tắc.

C«ng t¸c §éi cã t¸c dông rÊt lín trong sù nghiÖp gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. Tæ chøc §éi ho¹t ®éng tèt sÏ gãp phÇn thóc ®Èy tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kh¸c : RÌn luyÖn søc khoÎ tèt ®Ó häc tËp vµ lao ®éng, rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng ®Ó ®¸p øng víi cuéc sèng.

§Æc biÖt trong xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, vÊn ®Ò gi¸o dôc vµ n©ng cao chÊt l­îng ®¹o ®øc cho c¸c em cµng cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. ChÝnh v× vËy t«i quyÕt ®Þnh  ®æi míi c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c ®éi .


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan