SKKN Kế toán THPT [HOT]: Một số giải pháp quản lý CSVC tại trường THPT


SKKN Kế toán THPT [HOT]: Một số giải pháp quản lý CSVC tại trường THPT

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD   THPT(SKKN QLGD   THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD QLGD   THPT (NCKHSPUD QLGD   THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác QLGD   THPT, Nghiên cứu tự học QLGD   , Viết Tiểu luận QLGD   (Tiểu luận Văn thư) hoặc tham khảo dạy và học tốt QLGD   . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN QLGD   in luôn, đề tài NCKHSPUD QLGD   in được luôn … )

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Danh mục, QLGD   , SKKN QLGD   , NCKHSPUD QLGD   

 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

 

  1. Lý do chọn đề tài:

1.1- Lý do khách quan:

Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tục mở ra những định hướng mới để đÈy mạnh sự phát triển của đất nước ta, nhằm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa vào những năm 2020. Để phục tốt cho công cuộc cách mạng trên thành công. Nghị quyết đại hội X tiếp tục khẳng định: “Giáo dục Đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, phải nâng cao chất lượng giáo dục lên một bước mới để đào tạo ra những con người mới nhằm đáp ứng được sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đó là con người vừa có đức vừa có tài, thích ứng với cơ chế thị trường”. Chỉ có thể làm được điều đó thì Giáo dục mới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra. Mà muốn có được điều đó thì việc xây dựng cơ sở vật chất, sö dụng bảo quản là vấn đề vô cùng quan trọng trong nÒn gi¸o dôc nãi chung, ®èi víi tr­êng THPT Lª Quý §«n nãi riªng.

1.2- Lý do chủ quan

Với cương vị là một kế toán, tôi cũng nhận thức được rằng ngoài việc quản lý tài chính, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích thì muốn đẩy mạnh được chất lượng giáo dục thì cơ sở vật chất là tiền đề của việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực hóa quá trình học tập của học sinh, dạy học tư duy phát triển sáng tạo đòi hỏi đa dạng hóa việc học tập, đưa học sinh vào nhiều hoạt  động ….cần nhiều sách và thiết bị dạy học hơn, phải đủ tối thiểu về cơ sở vật chất để đáp ứng được nhu cầu của việc dạy và học. Song song với việc đẩy mạnh mua sắm cơ sở vật chất để phục vụ việc dạy và học thì không thể không quan tâm đến việc quản lý, bảo quản cơ sở vật chất đó. Chính vì lý do đó nên tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Một số giải pháp quản lý cơ sở vật chất tại trường THPT Lê Quý Đôn” .


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan