TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự


TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự 

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGD Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 40 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sự 

Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra trong mọi hoạt động xã hội, nó là các hoạt động mang tính định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm đạt được mục đích đề ra. Quản lý luôn đóng vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, nó được coi là trung tâm điểu khiển các hoạt động xã hội.

Trong cơ cấu tồn tại và vận động của xã hội có rất nhiều loại hình quản lý, nhiều lĩnh vực quản lý. Xong quản lý giáo dục – đào tạo là loại hình quản lý giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó quyết định đến chất lượng  giáo dục, quyết định đến sản phẩm đào tạo là con người, nói rộng ra nói ảnh hưởng và chi phối trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, do vậy nó trực tiếp quyết định tới sự vận động, phát triển của xã hội.

       Cùng với hệ thống giáo dục của cả nước, hệ thống giáo dục của Quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng uỷ Quân sự trung ương và Bộ quốc phòng. Hệ thống giáo dục trong các nhà trường Quân đội được tổ chức và quản lý chặt chẽ, công tác quản lý giáo dục trong các nhà trường quân sự luôn được chú trọng, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

        Xong trước sự vận động phát triển không ngừng của xã hội, sự thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đồng thời đứng trước những yêu cầu đòi hỏi mới về xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới đã đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới cho hệ thống giáo dục trong các nhà trường Quân đội. Trong đó việc nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý các nguồn lực luôn là yêu cầu, là đòi hỏi hết sức cấp thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục – đào tạo trong các nhà trường hiện nay.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan